Nadleśnictwo Durowo ogłasza ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości

Materiał informacyjny Nadleśnictwa Durowo
Udostępnij:

Ogłoszenie
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Durowo z siedzibą przy ul. Durowo 4 62-100 Wągrowiec ogłasza ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej Sarbce 10.

Sprzedaż odbędzie się na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2020, poz. 6) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78 poz. 532) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

Na działce nr 116 znajduje się budynek mieszkalny, natomiast na działce nr 118 budynek gospodarczy. Działka 116 ma kształt regularny, prostokątny. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do budynku gospodarczego możliwy jest przez działkę nr 115 (udział w działce 108/1000).

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wągrowiec, uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Wągrowiec uchwałą nr XXXVII/274/2017 z dnia 22.02.2017 r. wyznaczono następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego dla obu działek: „tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej poza zwartymi jednostkami osadniczymi /RZ/”. Obecnie budynki nie są zagospodarowane. Nieruchomość nie posiada zobowiązań, obciążeń, oraz nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Przetarg odbędzie się w siedzibie nadleśnictwa w Wągrowcu przy ulicy Durowo 4 w dniu 17.09.2021 r. o godzinie 9:15 w sali narad. Warunkiem udziału jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 17.09.2021 r. do godziny 9:00. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy PKO B.P. S.A. Wągrowiec nr 13 1020 3903 0000 1002 0029 5295, w tytule przelewu powinien się znaleźć opis: „Wadium-Sarbka”. Wpływ wadium na konto bankowe będzie stanowić podstawę oceny oferty pod względem formalnym. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny lub zwrócone w ciągu 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Zaoferowana cena musi przewyższać cenę wywoławczą nieruchomości. Cena ustalona w drodze przetargu będzie płatna nie później niż 1 dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi kupujący. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o wyniku przetargu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie nadleśnictwa w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00 w Dziale administracyjno-gospodarczym.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Durowo zastrzega sobie prawo do odwołania, bądź zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, z ważnych powodów informując o tym w sposób właściwy dla ogłoszenia o przetargu.

Dodaj ogłoszenie