Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

Materiał informacyjny Gminy Skoki

Burmistrza Miasta i Gminy Skoki ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Skokach przy ulicy Brzoskwiniowej,
oznaczonej numerem 858/142 o powierzchni 0,4367 ha.

Działka stanowi teren nieużytkowany, porośnięty miejscowo pojedynczymi samosiewami drzew, pośród nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową. Nieruchomości ma kształt wieloboku nieforemnego, ze skłonem w kierunku południowym. Od strony północnej graniczy częściowo z lasem. Istnieje możliwość podłączenia energii, wody, gazu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części miasta Skoki, zatwierdzonym uchwałą nr XVIII/149/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 04.06.2020 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 4979 z dnia 15.06.2020 r. , działka stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300 000 zł brutto

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, sala auli, II piętro, Segment B,
16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 20000 zł na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2021 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.

Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie www.skoki.nowoczesnagmina.pl w zakładce Przetargi i zamówienia.
Więcej informacji pod numerem 618 925 814.

Dodaj ogłoszenie